REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Inkaikus Polska Santos Alexander Camacho Velarde, działający pod adresem www.inkaikus.pl, prowadzony przez Santosa Alexandra Camacho Velarde, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Inforamcji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z nasętpującym numerem NIP : 6751739424, REGON: 387619521., z adresm do korespondecji: ul. Galicyjska 3e/49, 31-586 Kraków, adresem email: inkaikus@kontakt.pl, telefonem: +48 792292919.

2. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Inkaikus Polska Santos Alexander Camacho Velarde a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Kosumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 334, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Kilenci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami regulaminu przed dokonaniem Zakupu i przestrzegać jego postanowień. W razie potrzeby każdy Klient może zapoznać się z Regulaminem, klikając w hiperlink “Regulamin Sklepu, znajdujący się w dolnej stopce strony internetowej.

5. Wszystkie informacjie zawarte są na stronie internetowej Sklepu inkaikus.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumienie art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Kilent wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Skelp Inkaikus Polska Santos Alexander Camacho Velarde wpisany do Centralnej Ewidencji i Inforamcji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z nasętpującym numerem NIP : 6751739424, REGON: 387619521. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywtaności opublikowanej na stronie Sklepu.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usłu Sklepu przez Klientów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna ( w tym Konsument), która ukończyła conajmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przypisują zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu. Za pomocą której klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – elemnt Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz, w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych, dotyczących Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną inkaikus.pl, za pośrednictwe którego Klient może zakupić u Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca – Santos Alexander Camacho Velarde, NIP: 6751739424, REGON: 387619521, który powadząc działaność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu między Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośednictwem Sklepu, przez Formularz Zamówień.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający utworzenie konta i zapisanie się do Systemu Powiadomień.

System Powiadomień – darmowa, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści powiadomień o kolejnych dostawach lub promocjach.

Usługa elektroniczna – darmowa usługa świadczona za pośrednictwem Sklepu, drogą elektroniczną.

Konto

3. DOSTĘPNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

1. Do usług elektronicznych, świadczonych przez Sklep zalicza się: Formularz Zamówienia, Formularz Rejestracji i Konto.

2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie. Na Złożenie Zamówienia składa się wypełnienie Formularza Zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia, kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”. Od tego momentu Klient nie może samodzielnie dokonać zmian we wprowadzonych danych, niezbędnych do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres email oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności, wyrażenie zgody na postanowienia zawarte w Regulaminie. Formularz Zamówienia jest usługą całkowicie bezpłatną, o charakterze jednorazowym. Ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 334, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Kilenci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami regulaminu przed dokonaniem Zakupu.

5. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać sięz Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu inkaikus.pl w hiperlink “Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep internetowy Inkaikus Polska Snatos Alexander Camacho Velarde, działający pod adresem inkaikus.pl, prowadzony, przez Santosa Alexandra Camacho Velarde, działający pod numerem NIP : 6751739424, REGON: 387619521.

2. Niniejszy regulamin sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Inkaikus Polska Santos Alexander Camacho Velarde a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Kosumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 334, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Kilenci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami regulaminu przed dokonaniem Zakupu.

5. Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać sięz Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu inkaikus.pl w hiperlink “Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacjie zawarte są na stronie internetowej Sklepu inkaikus.pl, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumienie art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Kilent wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

inkaikus
inkaikus alpaki
Kontakt
inkaikus.pl
Kraków
e-mail: Kontakt@inkaikus.pl
telefon komórkowy: (+48)  696 787 742